ODUSTANAK OD UGOVORA NA DALjINU I REKLAMACIJA NA PROIZVODE KUPLjENE KOD SAMO NAŠE

Imajte u vidu da ovaj dokument čini sastavni deo naših Uslova kupovine, te da se pravila istih shodno primenjuju na sve što nije posebno uređeno ovim dokumentom.

SAMO NAŠE, odnosno Srđan Marković kao preduzetnik i vlasnik pomenute preduzetničke radnje i internet sajta, svestan je potrebe i značaja zaštite potrošača kao kupaca naših proizvoda. Radi ispunjavanja propisanih obaveza i zaštite potrošača sačinili smo ovaj dokument.

  1. Odustanak od ugovora na daljinu

1.1. Kada nemate pravo na odustanak od ugovora na daljinu?

Nemate pravo na odustanak od ugovora na daljinu koji se odnosi na većinu proizvoda koje ste kupili kod SAMO NAŠE, i to iz više zakonom predviđenih razloga:

  • pojedine vrste naših proizvoda (npr. mikrobilje) smatraju se robom sa kratkim rokom trajanja i podložni su pogoršanju kvaliteta tokom vremena, pogotovo ako se ne čuvaju na adekvatan način;
  • svi naši proizvodi namenjeni su za ljudsku ishranu i kao takvi se isporučuju kao zapečaćena roba, te bi njihovo vraćanje nakon što ih otpečatite bilo nehigijenski i moglo bi da ugrozi zdravlje.

Mikrobilje koje prodajemo najbolje je upotrebiti u roku od 5–10 dana od isporuke. Na pakovanju svakog od naših proizvoda istaknut je način čuvanja tih proizvoda kako bi se očuvala sva svojstva za koja proizvođači garantuju.

1.2. Kada imate pravo na odustanak od ugovora na daljinu?

Pravo na odustanak od ugovora na daljinu imate u slučaju kupovine proizvoda sa dužim rokom trajanja, koje niste otpečatili. Odštampani obrazac izjave o odustanku od ugovora na daljinu (u daljem tekstu: Izjava o odustanku) dobijate prilikom isporuke proizvoda.

Izjavu o odustanku možete podneti u roku od 14 dana od isporuke proizvoda, ukoliko proizvode niste otpečatili. Protekom ovog roka gubite pravo na odustanak od ugovora i neblagovreme Izjave o odustanku neće biti uzete u razmatranje.

Izjava o odustanku podnosi se popunjavanjem svih neophodnih polja u obrascu Izjave o odustanku (deo označen pod: POPUNjAVA POTROŠAČ; molimo Vas da sva neophodna polja popunite čitko i štampanim slovima). Nepotpune Izjave o odustanku neće biti uzete u razmatranje. Popunjeni obrazac Izjave o odustanku možete poslati putem jednog od kontakt podataka navedenih u obrascu Izjave o odustanku (deo označen pod: Konakt podaci za slanje izjave o odustanku). Ako Izjavu o odustanku šaljete imejlom ili viber porukom, pošaljite skenirani dokument ili fotografiju. O prijemu Izjave o odustanku bićete obavešteni na isti način kojim ste nam izjavu poslali.

Najkasnije u roku od 14 dana od slanja Izjave o odustanku, u obavezi ste da nam neotpakovane vratite sve proizvode u vezi sa kojim ste podneli izjavu. Vraćanje je moguće preko Post-ekspres, kurirskog servisa JP Pošta Srbije na adresu SAMO NAŠE (Stanka Paunović Veljka 139, lokal br. 6, 22400 Ruma, Republika Srbija). Troškove vraćanja proizvoda u celosti snosite Vi.

Vi ste isključivo odgovorni za oštećenje ili umanjenje vrednosti proizvoda koji nastanu kao posledica rukovanja proizvodima na način koji nije adekvatan ili koji je suprotan preporuci proizvođača koja je istaknuta na pakovanjima svih proizvoda, bez obzira na to da li je do oštećenja ili umanjenja vrednosti došlo dok su se proizvodi nalazili kod Vas ili prilikom njihovog vraćanja.

SAMO NAŠE se obavezuje da izvrši povraćaj uplata koje je primio od Vas po osnovu zaključenog ugovora o kupoprodaji na daljinu, kao i povraćaj troškova dostave kupljenih proizvoda, i to nakon što neotpakovane vratite sve proizvode u vezi sa kojim ste podneli Izjavu o odustanku. Ukoliko je došlo do oštećenja ili umanjenja vrednosti kupljenih proizvoda, srazmerno stepenu oštećenja, smanjuje se novčani iznos koji smo u obavezi da Vam vratimo. O srazmernom umanjenju novčanog iznosa koji smo u obavezi da Vam vratimo odlučuje SAMO NAŠE.

  1. Odgovornost za saobraznost robe i reklamacija

SAMO NAŠE ima zakonsku obavezu da Vam isporuči proizvode koji po kvalitetu i potrebnim svojstvima za redovnu konzumaciju odgovaraju onome što je uobičajeno kod proizvoda iste vrste i što njihovi proizvođači garantuju (saobraznost robe).

Ako proizvodi koju su Vam isporučeni nisu saobrazni ili sadrže druge nedostatke ili ako je cena proizvoda pogrešno obračunata, imate pravo na izjavljivanje reklamacije. Odštampano uputstvo za izjavljivanje reklamacije dobijate prilikom isporuke proizvoda.

Reklamaciju možete izjaviti na jedan od sledećih načina (uvek uz naznaku „Reklamacija“):

  • viber porukom na brojeve telefona: 064 0850 555 ili 064 0850 450;
  • imejlom na imejl adresu: markovicsrdjan@samonase.com;
  • slanjem dopisa poštom na adresu SAMO NAŠE (Stanka Paunović Veljka 139, lokal br. 6, 22400 Ruma, Republika Srbija).

Reklamaciju možete izjaviti najkasnije poslednjeg dana koji je na pakovanju kupljenog proizvoda naveden kao poslednji dan roka njegovog trajanja. Protekom ovog roka gubite pravo na izjavljivanje reklamacije i neblagovremene reklamacije neće biti uzete u razmatranje.

U Reklamaciji je neophodno navesti sledeće podatke: naznaku „Reklamacija“; podatke o vrsti i količini kupljenih proizvoda koje reklamirate; datum zaključenja ugovora o kupoprodaji; datum prijema robe; kratak opis nedostataka u kojima se ogleda nesaobraznost proizvoda; zahtev iz reklamacije (alternativno: zahtev za zamenu reklamiranih proizvoda proizvodima iste cene, zahtev za umanjenje cene srazmerno stepenu nesaobraznosti ili zahtev za raskid ugovora); Vaše ime i prezime; Vaše kontakt podatke (broj telefona i imejl adresa); datum podnošenja reklamacije i Vaš potpis (ako reklamaciju izjavljujete slanjem dopisa poštom).

Neophodno je da uz reklamaciju pošaljete i kopiju izdate fakture (ako šaljete imejlom ili viber porukom, pošaljite skeniranu fakturu ili fotografiju iste).

Reklamacijom možete istaći jedan od tri alternativna zahteva: zahtev za zamenu reklamiranih proizvoda proizvodima iste cene, zahtev za umanjenje cene reklamiranih proizvoda srazmerno stepenu nesaobraznosti ili zahtev za raskid ugovora o kupoprodaji reklamiranih proizvoda (nemate pravo da zahtevate raskid ugovora ako su nedostaci neznatni).

SAMO NAŠE se obavezuje da Vam u roku od 8 dana od dana prijema blagovremene i potpune reklamacije odgovori da li je ista prihvaćena ili odbijena, na isti način kojim ste reklamaciju izjavili. Ako ne budemo u mogućnosti da Vam u roku odgovorimo, bićete obavešteni o dodatnom roku za odgovor. Odluka o prihvatanju reklamacije obuhvata i izjašnjenje o Vašem zahtevu iz reklamacije, kao i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

SAMO NAŠE vodi evidenciju svih primljenih reklamacija, kao i odluka po njima.

Ako reklamacija bude prihvaćena sa zahtevom za zamenu proizvoda, zamena će biti realizovana u roku od 1–3 radna dana od prihvatanja reklamacije za bilo koji proizvod, osim kod reklamacije za mikrobilje kada je rok za zamenu 15 dana od dana prihvatanja reklamacije. Ako ne budemo u mogućnosti da u navedenim rokovima izvršimo zamenu, bićete obavešteni o dodatnom roku za zamenu. Troškove u vezi sa zamenom i dostavom reklamiranih proizvoda u celosti snosi SAMO NAŠE.

Ako reklamacija bude prihvaćena sa zahtevom za umanjenje cene reklamiranih proizvoda srazmerno stepenu njihove nesaobraznosti, vratićemo Vam deo uplata koji smo primili od Vas po osnovu zaključenog ugovora o kupoprodaji reklamiranih proizvoda. O srazmernom umanjenju cene odlučuje SAMO NAŠE i eventualne troškove koji nastanu u vezi sa umanjenjem cene u celosti snosi SAMO NAŠE.

Ako reklamacija bude prihvaćena sa zahtevom za raskid ugovora, u obavezi ste da najkasnije u roku od 14 dana od prihvatanja reklamacije, vratite sve proizvode povodom kojih ste izjavili prihvaćenu reklamaciju. Vraćanje je moguće preko Post-ekspres, kurirskog servisa JP Pošta Srbije na adresu SAMO NAŠE (Stanka Paunović Veljka 139, lokal br. 6, 22400 Ruma, Republika Srbija). Troškove vraćanja reklamiranih proizvoda u celosti snosite Vi. Po prijemu reklamiranih proizvoda, SAMO NAŠE se obavezuje da izvrši povraćaj uplata koje je primio od Vas po osnovu zaključenog ugovora o kupoprodaji na daljinu, kao i povraćaj troškova dostave kupljenih proizvoda.

SAMO NAŠE će odbiti reklamaciju za proizvode koji se Vama nisu dopali iz subjektivnih razloga, a koji su saobrazni u skladu sa zakonom, ovim dokumentom i garancijom proizvođača, odnosno koji su bez nedostataka ili su nedostaci neznatni.

SAMO NAŠE će odbiti reklamaciju ako Vam je u trenutku zaključenja ugovora o kupoprodaji naših proizvoda bilo poznato ili nije moglo ostati nepoznato da proizvodi nisu saobrazni.

SAMO NAŠE će odbiti reklamaciju za proizvode koje nakon isporuke niste čuvali na adekvatan način ili u skladu sa preporukom proizvođača za čuvanje, koja je istaknuta na pakovanjima svih naših proizvoda.